Liceul Teoretic - Traian Vuia - Faget
Natura Ne Aseamana, Educatia Ne Deosebeste
Clasa Pregatitoare

   Pentru  Clasa Pregatitoare a liceului nostru cadrele didactice pregatesc in fiecare an un mediu cit mai primitor si se straduiec sa realizeze trecerea elevilor de la nivelul prescolar la cel de elev in clasele primare print-o serie de de mijloace ( jocuri, animatii, desene, cintece ) incercind sa atenueze impactul creat de  confruntarea cu temele si sarcinile pentru a doua zi si dis­cre­panțele din­tre edu­ca­ția din fami­lie și cea insti­tu­țio­nală, din­tre gră­di­niță și școală

De semenea clasa pregatitoare isi propune sa:

 • asi­gure ega­li­ta­tea de șansă pen­tru un bun start șco­lar pen­tru toți copiii;
 • spri­jine copiii în aco­mo­da­rea trep­tată cu școala;
 • ofere părin­ți­lor un timp de aco­mo­dare pen­tru a putea crea și ei comu­ni­tăți de spri­jin pen­tru copii în jurul școlii;
 • „viru­seze” școala cu o altă abor­dare a copi­lu­lui, să arate că se poate face edu­ca­ție cu joc și bucu­rie, cu plă­cere și bună-​​dispoziție;
 • ate­nu­eze dis­cre­panțele din­tre edu­ca­ția din fami­lie și cea insti­tu­țio­nală, din­tre gră­di­niță și școală;

Citeva abilitati formate in clasa pregatitoare :

 • să comu­nice, să cola­bo­reze, să sta­bi­lească rela­ții cu copii de ace­eași vâr­stă și cu adulți din afara familiei;
 • să învețe sis­te­ma­tic și să gân­dească logic;
 • să-​​și ges­tio­neze sin­gur tim­pul și efortul;
 • să se adap­teze la situ­a­ții noi;
 • să aibă rezis­tență la frustrare;
 • să se implice conș­ti­ent și creativ;

 Iata citeva ipostaze ale claselor pregatitoare din anii precedenti :